عبدلأعلی وابسته به آل سام گفت:از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود : نخستین کبوتر در مکه معظمه کبوتر حضرت اسماعیل (ع) بود.

 

امام کاظم صلوات الله وسلامه علیه فرمود : خانه را از سه چیز خالی نگذارید که وجود آنها موجب آبادانی خانه است : گربه و کبوتر و خروس واگر با خروس انیسه (مرغ) باشد مانعی نداردجز آنکه فضله اش مکروه است.

 

به روایت سکونی،امام صادق (ع) فرمودند : کبوتر راغبی را در خانه های خود نگه دارید که قاتلان امام حسین صلوات الله و سلامه علیه را لعن می کند.(خدا قاتلانشان را لعنت کند).

 

عبدالکریم بن صالح گفت: بخدمت امام صادق (ع) رسیدم دیدم سه کبوتر سبز بر بستر امام(ع) فضله افکنده بودند عرض کردم : فدایت شوم این کبوتران بر بستر فضله افکندند فرمود : نه،مستحب است که اینها در خانه نگهداری شوند.

 

امام صادق(ع) فرمودند : در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یک جفت کبوتر قرمز بود.

 

راوندی(ره)در کتاب لب اللباب آورده است که:رسول خدا(ص) نگاه کردن به ترنج و کبوتر قرمز را دوست می داشت.

 

محمد بن کرامه گفت: در منزل امام کاظم(ع) یک جفت کبوتر دیدم ،کبوتر سبز رنگ ومتمایل به مشکی بود ولی ماده رنگ سیاه داشت و حضرت را دیدم که نان را از سفره بر میداشت و برای آنها خورد میکرد و می ریخت و میفرمود : اینها در شب حرکت می کنند و با من انس میگیرند و هیچ جنبندهای نیست از ارواح که در شب در خانه بحرکت آید جز آنکه خدا به وسیله این کبوتران آنرا دفع فرمایید.

 

به روایت ابوبکر حضرمّی ، امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود: هر که خواهد پرنده ای در خانه نگهدارد کبوتر سفید بگیرد که آن بیشتر ذکر و تسبیح خدا می کند و ما اهل بیت (ع) را دوست میدارد.

 

بروایت ابوبصیر(ره) امام صادق (ع) فرزندش اسماعیل را از نگهداشتن فاخته منع کرد و فرمود : اگر ناگذیر از نگهداری پرنده ای باشی کبوتر سفید بگیر زیرا آن بسیار یاد خدای تعالی می کند.

عثمان اصفهانی گفت:اسمعیل بن امام صادق(ع)از من پرنده ای از پرندگان عراق خواست من کبوتر سفید را به او هدیه کردم امام صادق(ع) چون آنرا دید فرمود : همانا کبوتر سفید گوید :برکت باد شما را برکت باد شما را آنرا نگاه دارید.

 

بروایت عبدالله بن سنان امام صادق (ع) فرمود: مردی از ترس و وحشت به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم شکایت کرد فرمود : در خانه خود یک جفت کبوتر نگهدارد.

 

عمربن یزید بنقل از ابی سلمه گفت : امام صادق (ع) فرمود : کبوتر پرنده ای از پرندگان پیغمبران (ع) است که آنرا در خانه های خود نگهداری میکردند و هیچ خانه ای نیست که در آن کبوتر باشد و آفت از جن به ساکنان آن خانه برسد همانا سفیهان جن در خانه بازی می کنند و چون کبوتر باشد با کبوتر بازی می کنند و مردم را وامی نهند گفت : در خانه امام صادق (ع) کبوتری که مال فرزندش اسمعیل بود دیدم.

 

احمدبن عائذ از ابی خدیجه گفت : از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود : این کبوتران (مکه معظمه) از نسل کبوتران اسمعیل بن ابراهیم علیها السلام می باشند.

 

مرجع مطالب: کتاب آثار الصّادقین